Bắc song buồn nằm nghỉ
Chiều chưa xuống nam hiên
Đưa tay móc màn xuống
Vặn tỳ bà đưa lên
Mộng cười lúm đồng tiền
Búi tóc đè hoa rơi
Chiếu tre nâng tay ngọc
Mồ hôi thấm lụa tươi
Chồng luôn ở bên cạnh
Đừng lầm chốn ăn chơi


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)