Mưa bụi vào thềm trước
Ướt thềm lại ướt màn
Ngắm hoa cành thấy nặng
Chim ướt cánh chậm thêm
Nếu có tà dương chiếu
Trông như tơ trời mềm


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)