Ngoan nhé, chú bê vàng,
Ta dắt đi ăn cỏ,
Bốn chân bước nhịp nhàng,
Nước sông in hình chú.

Không ăn nhầm phải lúa,
Không giẫm xuống ruộng màu,
Bê mình ngoan đấy chứ,
Ai nỡ đánh bê đây!

Bê cứ ăn, cứ ăn,
Ta vơ vài bó lá.
Đem về ủ phân xanh,
Nhờ lưng bê tí nhá!

Trở về, qua khúc sông
Chú bê ta lạ lùng;
- Lúc đi, lông vàng mượt
Lúc về xanh cả lưng.


Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976