Câu 5: "Ánh sáng át hẳn màn sương" không phải "ắt"