Không nề hiểm trở dạt trôi đâu
Muôn dặm quan san bước ngẩng đầu
Thân gái đừng cho không tuấn kiệt
Long tuyền treo vách vẫn đêm kêu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)