Đỗ quyên hoa nở, đỗ quyên gào
Như máu, như son cũng giống nhau
Muốn níu hồn xuân, xuân chẳng ở,
Đêm khuya, sương gió lạnh lùng sao.