Ngỡ như mát rượi tay mềm
Giữ lâu - bỏng rát nỗi niềm trên tay!