Cá Sấu nức nở
Nước mắt trào ra:
“Nuốt nhầm con gà!
Chao ôi, thương quá!”

Nhưng đừng tin nhá
Các bạn của tôi
Giả dối nhất đời
Nước mắt cá sấu


Phỏng theo ý thơ của Vichtor Lunin (Nga).

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014