Chiếc phong bao đỏ
Bà để tiền vào
Bà tặng các cháu
Mỗi đứa một bao
Bé thích làm sao:
Có tiền mừng tuổi
Tiền mua áo mới
Tiền mua đồ chơi
Mẹ cười rất tươi:
“Tiền này quý lắm
Bà cho để nhắc
Bé đã lớn rồi
Ăn đã biết mời
Không đòi theo mẹ.”