Đây, xin nhận hồn anh – cầm giữ nhé,
Khi anh qua đồng bằng với biển khơi;
Cười hay buồn bã, thức hoặc ngủ rồi,
Quan tâm, nên hồn theo em thì phải?

Trong cuộc đua ta định rằng, yêu mãi,
Hạnh phúc nhất ai có hồn sáng trong,
Hạnh phúc hơn là tình có như không.
Là cảnh ngộ khi anh theo em đó.

Chuyện không phải nơi giờ anh lọ mọ,
Không bận tâm nhìn mắt sáng bao nhiêu;
Liệu Nữ thần có chịu đến cầu kêu,
Anh vẫn nói – hồn anh theo em đó.

Để nằm đấy, lớn lên và, sáng tỏ--
Vì, ngay thời vận lẩn trốn với anh,
Sao, để em đi - kho báu em dành,
Miễn là hồn anh cận kề em đó!