15.00
Từ khoá: ngạo (13) #ngao (10) thi thiện (42) #thithiện (14)
Đăng ngày 01/10/2020 11:01, số lượt xem: 182

mười sáu đôi bên, ba hai chẵn
trắng đen tứ phía, bủa giăng giăng
tám tốt nghênh ngang dàn thế trận
mã, tượng, xe, hậu lướt phăng phăng
nhập thành thuỷ hử: vua căng thẳng
đao khua văng vẳng đầu mất phăng
đâm bừa dăm thằng võng, lộng, cáng
vặt đầu mấy kẻ quan, võ, văn.

Bến Tre, 11/2017