Vô tình giăm liễu, liễu lại thắm
Hữu ý chăm người, người biệt tăm
Cái thú thiên thời khéo bạc bẽo
Cái mệnh ai trồng hờ hững ghê
Rêu con vỡ tổ, nhung nhúc mọc
Liễu biếc cựa cành, lác đác chen
Mười mấy trăng tròn còn bẽn lẽn
Đứng trước hồng quần - liều một phen.

Sài Gòn, 9/2019