Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2015 13:52, số lượt xem: 279

Ở trên trời vốn đức Văn Tinh
Xuống thế gian thăm hiểu sự tình
Chín tuổi trạng nguyên, tài nức tiếng,
Một ngày tể tướng, đức thơm danh
Múa lưỡi dẹp yên trăm ngàn miệng,
Vung tay quét sạch vạn muôn binh.
Người như Lê tử trong thiên hạ,
Thế gian vẫn phục tính thông minh.