Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2016 20:42, số lượt xem: 291

忽見乘龍飛上天
談文說樂共諸仙
悅中眨目風吹鬢
始覺剛經一晝眠

Hốt kiến thừa long phi thướng thiên,
Đàm văn thuyết nhạc cộng chư tiên.
Duyệt trung trát mục phong xuy mấn,
Thuỷ giác cương kinh nhất trú miên.

Dịch thô:
Bỗng dưng thấy [mình] cưỡi rồng bay lên trời,
Nói chuyện văn chương và âm nhạc cùng với chư tiên.
Đang vui chớp mắt [lại thấy] gió thổi tóc mai,
Mới biết [mình] vừa trải qua một giấc mơ trưa...

2016