Hương thơm trăm bước thấu da ngà,
Răng ngọc my trong rộn khắp nhà.
Khách tục vén màn nơi gặp gỡ,
Gió xuân bắn trĩ lúc vui hoà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.