Tuổi lão nhân đã hơn tám chục
Răng suy tàn đã rụng còn đâu
Lưng còng, trời lạnh, ho lâu
Núi cao ông vẫn lên hầu trồng thông

tửu tận tình do tại