Tiếng nhạn xa, tiếng người im bặt
Bên nhà ai khung dệt thoi đưa
Núi thu khách tỉnh say sưa
Cây thông trăm thước ngậm vừa nửa trăng

tửu tận tình do tại