Anh chị em kể không đông đúc
Ai cũng chiều vì út trong nhà
Chim rừng bồ các bay ra
Vẽ mi không đợi vội ra coi liền

tửu tận tình do tại