Ba chục năm lúc ta từ biệt
Dung mạo ông như đoá hoa hồng
Thương thay năm tháng biến ông
Bây giờ gặp lại thành ông cụ già

tửu tận tình do tại