Ban đêm đạp cỏ vào hang đá
Cành quế đã già, thông ít lá
Nhiều lần tiếc thơ mới không ngâm
Một tiếng nơi đây trăng gió cả

tửu tận tình do tại