Em đừng là người khác
Để tôi phải ghen hờn
Khi em cười em nói
Vô tư với cánh chuồn

Nhưng mà tôi thì khác
Bởi em không ghen hờn
Nên tôi vô tư nói
Với bao nhiều cánh chuồn

26.5.2014 TH