Thương nhớ tình ai nơi chốn vắng
Chiều buồn lặng lẽ vọng xa xăm
Hanh hao, vàng võ chờ trông nắng
Khắc khoải thu chiều trải tháng năm...