Hoa ơn đã nở cánh mềm
Tuần ôm thơ gió tìm đêm từng nhà
Gió trời gió thực bay xa
"Cô đơn" mê mải tâm ca thánh hiền.

Tuần đã nhân mười túi ơn từ chị Thi HOàng!
Dã Tràng Cát