Trắng tinh thơm phức giấy ơi
Nỡ nào vấy mực bẩn bôi lèm nhèm
Giá như ta chẳng biết em
Cớ gì mà chịu nghẹn tim máu trào...

24.6.2014 TH