Hãy cứu! hỡi chính quyền, tôn giáo
Để xác chúng tôi được chết trước hồn
Chứ nếu để tâm hồn chúng tôi chết trước
Vậy là lấy dây diều treo cổ những hoàng hôn!