Thương rồi ngần ngại mà chi
Nên trao lời nói, hãy ghì ánh đưa
Kẻo mưa kéo bóng về xưa
Cung đàn lỡ nhịp, buồn thua cõi còm

Chạnh buồn trăng rã khuôn tròn
Sương trôi sắc lệ lối mòn âm u
Mây trời tách mảng sầu thu
Màn đen phủ xuống, mịt mù bước chân
Bâng khuâng, khắc khoải muôn phần!...