Rảnh rang khoan hãy nói vô can
Vừa nói vô can lại mắc ngang
Giành nhau đi trước, sa đường hiểm
Để việc qua rồi, nói mới ngon
Sướng miệng ăn càn nên mới bệnh
Khoái lòng bao việc vạ đa mang
Đợi lúc bệnh rồi lo kiếm thuốc
Chi rằng chưa bệnh khá lo toan


Nguồn: Minh tâm bảo giám, NXB Văn hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)