Người Lạc giỏi trồng hoa
Riêng mình rành tre trúc
Năng khiếu tuy khác nhau
Nhưng thoả tâm mãn mục
Hoa chỉ hồng mười bữa
Trúc xanh biếc quanh năm
Thấm nhuần ơn vũ lộ
Không nhục sương tuyết xâm

tửu tận tình do tại