Xuân còn các hoa tranh đẹp
Xuân hết lần lữa hoa tàn
Hoa xinh muốn giữ không thể
Bạn quý gặp nhau khó khăn
Bày rượu trước hoa ngồi uống
Nâng ly ngắm vẻ diễm trang
Sao không rót thêm đầy cốc
Tận hưởng giây phút hân hoan

tửu tận tình do tại