Vườn rộng mênh mông thắm sắc hoa,
Bao năm hương ngát gió đưa xa.
Lan vươn dáng khoẻ sen tròn trịa,
Cúc nép thân thon mai mặn già.
Ngoài cảnh cỏ cây xuân nắng gội,
Trong nhà sách vở đạo hoà ca.
Xét suy thời thế nên chăm học,
Thuật tác, thi thư phải trải qua.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.