Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 22:09

Mưỡu:
Xưa kia ta vẫn có Loa,
Đã non thế kỷ sao mà im hơi?
Ngày nay Loa hẳn gặp thời,
Tiếng vang khua tỉnh cõi đời mê ly.

Hát nói:
Tướng tiên phong cầm Loa hò hét,
Cất tiếng lên rõ ra phết là ngông.
Bốn nghìn thu Loa với núi sông,
Trải bao trận giục quân trong đất Việt.
Từ khi có kèn Tây, miệng Loa phải bịt,
Nay ra đời, Loa hẳn biết thời cơ.
Tạ khuyên Loa nên giữ vững thế cờ,
Mặc quách hết kẻ chê khờ, người khen phải.
Lại khuyên Loa nên xoay đời lại,
Bảo cho đời đừng dại đừng ngây.
Tiếng Loa khác tiếng kèn Tây!


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990