Hắn là đàn ông hư không
Ngồi trên mảnh đất hư không của mình
Hắn làm những việc vô minh

Không quan điểm
Chẳng biết mình về đâu
Không giống anh em chút nào?
Người đàn ông ấy chẳng đâu vui lòng
Bạn không biết đang thiếu gì
Muốn rằng thế giới phải đi theo mình

Hắn mù đến độ khó tin
Chỉ cần nhìn hắn muốn xem những gì
Nhìn tôi hết mọi thứ đi
Người đàn ông chẳng nghĩ suy bận lòng
Đừng vội, bạn hãy thong dong
Dành cho ai đó đến trong cuộc đời
Chìa ra cho bạn tay mời

Đàn ông ở hắn đúng người hư không
Ngồi trên mảnh đất hư không
Đời không dự tính trong lòng cho ai