Bên rẫy chuối già tha thướt bóng,
Tôi ngồi tắm gội ánh trăng trong.
Phao bèo hỏi sóng linh đinh nổi,
Cần trúc nhìn ao vắt vẻo cong.
Cá chửa cắn câu vơ vẩn dạ,
Riểu lên tiếng sáo lửng chừng không.
Lòng vui nệm cỏ đang êm ái,
Xịch động vội vàng nhấc thử trông.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 71