Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ... Thế thôi...


Nguồn: Thanh Trắc Nguyễn Văn, Hoa sứ trắng, NXB Đà Nẵng, 1997