Thật may khi cuối cùng đại dịch cũng đã qua

Tiền có thể giải quyết vấn đề, bạo lực có thể giải quyết vấn đề, tri thức cũng thế.