Lâu không thấy ta về để thấy
Hạt sống em gieo trên đất ruộng cày
Cây mạ cắm xuống còn oằn cơ cực
Nửa lúc nhúc chuột rầy
Nửa dông lũ thiên tai.

Lâu không hát ta về để hát
Lời khúc dân ca vượt những cánh đồng
Câu hò lý ngày xưa cha gặp mẹ
Con sáo giữa dòng tìm chọn bến sông.

Lâu không nhớ ta về để nhớ
Mảnh đất quê hương bao vết chân trần
Nén hương thắp giữa đất trời gió lộng
Trống sấm vang rền
Vọng sáng
Bóng tiền nhân...


1999
3, Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002

Nguồn:
1. Báo Hoa học trò số 327, ngày 16.3.2000 - với bút danh Nguyễn Văn Tạo
2. Báo Nữ sinh bộ mới tập 3, năm 2003