Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 02/09/2022 08:46 bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tập thơ Giọt lệ trăng (NXB Văn nghệ, 2010).