Lên trời tìm được diêu bông
Lá duyên, lá nợ thoả lòng chị ơi!
Nhưng nàng đã biệt tăm hơi
Hơn trăm năm trước… mất rồi… còn đâu!


2005

Nguồn:
1. Khúc xạ mùa thương - NXB Thanh Niên 2006
2. Quà tặng mùa đông - NXB Văn Nghệ 2007