Có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hoá trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hoá đá.


1994

Nguồn: Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam, NXB Văn học, 2000