15.00
7 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2010 09:59 bởi Nguyễn Dũng
“Người ta không thể chọn để được
sinh ra nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút dây năm tháng ấy”