Ngựa hồng đã đến bên yên ....Xin hỏi có phải là "Ngựa hồng ... bên hiên" mới đúng phải không? Cam ơn rát nhiều