Mồ hôi mà đổ xuống đồng,
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.
Mồ hôi mà đổ xuống vườn,
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.
Mồ hôi mà đổ xuống đầm,
Cá lội phía dưới, rau nằm phía trên.
Mồ hôi xuống, cây mọc lên,
Ăn no đánh thắng, dân yên, nước giàu.
Mồ hôi đổ xuống hoa màu,
Chặn tay thằng Mỹ, dúi đầu thằng Tây.
Ai ơi ra sức cấy cày,
Thêm giờ lao động, bớt ngày lao đao.


Bài thơ này được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, Tiếng Việt 2 (tập 2) giai đoạn 1990-2003.

Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977
2. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002