Mười than số kiếp long đong
Thương cho phận bạc má hồng xưa nay!

tửu tận tình do tại