Sáu than rượu tiễn mới đưa
Tà huy soi bóng chén chưa kịp tràn

tửu tận tình do tại