Năm than hờn tủi chán chê
Nghiến răng tưởng kẻ u mê dại khờ

tửu tận tình do tại