Ba than càng nghĩ càng say
Dòng châu càng gạt càng đầy vành mi

tửu tận tình do tại