Hai than dài ngắn tình vương
Chất đầy một dạ canh trường khôn khuây

tửu tận tình do tại