Từ chàng vạt áo chia lìa
Trời nam nhung nhớ ai kia mỗi ngày
Nhớ ai ai biết lòng đây
Lệ rơi từng giọt thấm đầy áo xiêm

tửu tận tình do tại