Từ chàng biền biệt bóng hình
Giường không trăng mỏi trêu tình ái ân
Chăn đơn khó dỗ giấc xuân
Phòng không gối lẻ sợ ngần sương khuya

tửu tận tình do tại