Từ chàng ruổi bước ngựa hoa
Chẳng khóc chẳng nói lòng tha thiết lòng
Mặn mà lời cũng bằng không
Khóc e kinh động giấc nồng chàng êm

tửu tận tình do tại